Salg og leveringsbetigelser B2B

1 Anvendelse 

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle salgsaftaler og går forud for købers eventuelle indkøbsbetingelser. Fravigelse kræver skriftligt samtykke fra Brørup Elektro.

1.2 Købers egne betingelser finder ikke anvendelse. Ej heller i tilfælde, hvor køber i ordrebekræftelser, på fakturaer eller på lignende måde henviser til egne eller andre betingelser. 

 

2 Tilbud og pris 

2.1 Priser fremgår af Brørup Elektro’s til enhver tid gældende priser på www.bnelektro.dk eller af den fremsendte ordrebekræftelse/tilbud. 

2.2 Alle priser er eksklusive moms og andre offentlige afgifter.

2.3 Brørup Elektro’s tilbud er gældende i 14 dage beregnet fra den dag, tilbuddet er dateret. Efter udløbet af denne frist, bortfalder tilbuddet automatisk. Brørup Elektro’s tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra f.eks. en underleverandørs side. 

2.4 Hvis Brørup Elektro vurderer at en reparation ikke er rentabel, men køber ønsker maskinen retur, skal maskinen afhentes senest 14 dage efter SMS/telefonisk/skriftlig besked, hvis andet ikke er aftalt. Herefter skrotter Brørup Elektro maskinen uden yderligere varsel. Dette gælder også tilbud på reparation, hvor køber ikke ønsker at gøre brug af tilbuddet.

 

3 Levering 

3.1 Leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms (2020). 

3.2 Levering foregår ex works fra Brørup Elektro, jf. Incoterms 2020, medmindre andet er skriftligt tiltrådt af Brørup Elektro. 

3.3 Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Hvis Brørup Elektro bliver bekendt med, at der vil opstå en underleverandørforsinkelse eller anser dette for sandsynligt, vil køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.

3.4 Dokumentation, produktvejledninger, manualer, tekniske dossier, sikkerheds- og datablade, brugervejledninger m.v. leveres til køberen i det omfang og på det sprog, som følger produktet.

 

4 Forsinkelse 

4.1 Børup Elektro er ikke ansvarlig for forsinkelse, medmindre det dokumenteres, at Børup Elektro eller andre, for hvem Børup Elektro er ansvarlig, har udvist grov uagtsomhed. 

4.2 Børup Elektro hæfter ikke for driftstab, avancetab, konventionalbod, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab. 

4.3 I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra Brørup Elektro’s side, har køber ret til at hæve købet. Hvis der er aftalt løbende levering, er køber dog alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede delleverance. 

 

5 Betaling 

5.1 Brørup Elektro’s betalingsbetingelser fremgår af tilbud, ordrebekræftelse og faktura. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er betalingsfristen 8 dage fra fakturadato (8 dage netto). 

5.2 Erlægger køberen ikke betalingen til forfaldstid, er Børup Elektro berettiget til at beregne sig morarenter af det forfaldne beløb. Renten udgør p.t. 2% pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige restbeløb. Børup Elektro fremsender løbende påkrav vedrørende forfalden ydelse, hvorpå der efter gældende lovgivning vil blive pålagt gebyr. Børup Elektro er ved forsinkelse med betaling berettiget til at holde varer tilbage for andre indgåede aftaler, så længe betaling ikke er indgået. Ved forsinkelse af betaling af forfalden ydelse i mere end 30 dage er Børup Elektro berettiget til at hæve samtlige indgåede aftaler. 

5.3 Køberen kan ikke foretage modregning, ligesom der ikke kan ske tilbageholdsret eller nægtes betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den eller de leverede ydelser. 

5.4 Brørup Elektro kan kræve behørig sikkerhedsstillelse eller forudbetaling, inden en ordre accepteres, ligesom Brørup Elektro er berettiget til at kræve acontobetaling. Såfremt Brørup Elektro finder det relevant, kan der efter en aftales indgåelse kræves behørig sikkerhedsstillelse eller forudbetaling mod færdiggørelse af ordren. Brørup Elektro er endvidere berettiget til på ethvert tidspunkt at indhente kreditoplysninger om køberen og nægte levering ved utilfredsstillende kreditvurdering. Såfremt en ordre er delleveret på tidspunktet, hvor kreditvurdering skønnes utilfredsstillende, og kunden ikke stiller sikkerhed eller forudbetaler, er Brørup Elektro berettiget til at tilbagetage de leverede ydelser så vidt muligt. 
 

6 Ejendomsforbehold 

6.1 Varerne (inkl. alt tilbehør, dokumentation m.v.) forbliver Brørup Elektro’s ejendom, indtil betalingen af samtlige beløb vedrørende leverancen er erlagt fuldt ud inkl. renter, gebyrer m.v. Køberen er uberettiget til, uden Brørup Elektro’s accept, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over salgsgenstanden, så længe ejendomsforbeholdet består. Det købte skal holdes individualiseret, så længe ejendomsforbeholdet består. Køberen har pligt til at holde det købte behørigt forsikret, indtil ejendomsretten overgår til køberen.

6.2 Reparationer, som ikke er afhentet senest 30 dage efter SMS/telefonisk/skriftlig besked om færdiggørelse, overgår til Brørup Elektro’s ejendom uden yderligere varsel.

 

7 Ansvarsfrihed 

7.1 Oplysninger fra Brørup Elektro’s side er alene af vejledende art og kan derfor ikke påføre Brørup Elektro et rådgiveransvar. 

7.2 Hvis det indkøbte skal inkorporeres af køberen i dennes eller tredjemands produkter, og det viser sig, at det købte ikke fungerer tilfredsstillende i disse produkter, bærer køberen selv ansvaret herfor, hvis det købte opfylder de aftalte specifikationer. 

 

8 Returnering 

8.1 Returnering af varer kan kun ske ifølge aftale og alene indtil 30 dage fra fakturadato og ved franko fremsendelse i hel og ubeskadiget stand til Brørup Elektro’s adresse med angivelse af fakturanummer, returvarenummer samt hvem hos Brørup Elektro, returnering er aftalt med. 

8.2 Specielt fremskaffede varer (skaffevarer) samt specielt tilvirkede varer tages ikke retur. 

 

9 Ansvar for mangler 

9.1 Køberen skal kontrollere og undersøge leverancen straks ved modtagelsen. Reklamationer over mangler skal meddeles Brørup Elektro straks og senest 8 dage efter levering. Er der synlige skader på varerne, skal reklamation ske samme dag varen er leveret. Hvor det drejer sig om fejlekspederede varer, skal reklamationen ske inden 7 dage fra fakturadato. 

9.2 Hvis leverancen er mangelfuld, påtager Brørup Elektro sig efter eget valg at afhjælpe manglen, at kreditere køber for den mangelfulde leverance, eller alternativt at foretage omlevering. Køber har alene krav på omlevering, såfremt købers ret hertil efter Købelovens ufravigelige regler ikke kan fraviges. 

9.3 Ved afhjælpning og ombytning skal køber returnere den mangelfulde vare. Omlevering effektueres efter modtagelse af den mangelfulde leverance. Returnering efter afhjælpning og ved omlevering sker for Brørup Elektro’s regning og risiko. 

9.4 Udover det ovenfor anførte kan køber ikke rejse krav af nogen art mod Brørup Elektro. 

9.5 Foreligger der trods reklamation ikke en mangel, for hvilken Brørup Elektro påstås ansvarlig, har Brørup Elektro krav på at blive godtgjort enhver udgift og at få erstatning for ethvert tab afholdt eller lidt af Brørup Elektro som følge af reklamationen. Dette gælder bl.a. interne omkostninger, transportomkostninger samt evt. udgifter til ekstern bistand. 

9.6 Brørup Elektro hæfter ikke for mangler, der skyldes fejlagtig behandling, befordring, opbevaring eller i øvrigt forsømmelse hos andre end Brørup Elektro. Brørup Elektro’s ansvar omfatter kun mangler, der viser sig under en normal og hensigtsmæssig opbevaring og brug af varen. 

9.7 Brørup Elektro hæfter ikke for driftstab, avancetab, konventionalbod, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab. 

9.8 Brørup Elektro’s ansvar er under alle omstændigheder, og uanset hvad fejl og/eller manglen skyldes, begrænset til 30% af købesummen, dog højst kr. 100.000. 

 

10 Produktansvar 

10.1 Brørup Elektro’s er alene ansvarlig for de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Brørup Elektro fraskriver sig således produktansvar på ethvert andet grundlag. Produktansvar kan ikke beløbsmæssigt overstige forsikringssummen på Brørup Elektro’s produktansvarsforsikring. 

10.2 Brørup Elektro er desuden ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens den leverede vare er i købers besiddelse. Brørup Elektro er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller hvori der indgår produkter leveret af køber. 

10.3 Brørup Elektro hæfter ikke for driftstab, avancetab, konventionalbod, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab. 

10.4 I den udstrækning Brørup Elektro måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Brørup Elektro skadesløs i samme omfang, som Brørup Elektro’s ansvar er begrænset efter de foregående punkter. 

10.5 De ovenfor anførte begrænsninger i Brørup Elektro’s ansvar gælder ikke, hvis Brørup Elektro har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. 

10.6 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal den anden part straks underrettes herom. 

10.7 Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod Brørup Elektro på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af en af Brørup Elektro foretagen leverance. 

 

11 Force Majeure 

11.1 En part hæfter ikke for manglende opfyldelse af partens forpligtelser, som skyldes force majeure, herunder krig, terror, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, overenskomststridig strejke, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer eller anden årsag udenfor partens kontrol, og som er egnet til at hindre opfyldelsen. 

11.2 Er en part i mere end 6 måneder forhindret i at opfylde sine forpligtelser, jfr. pkt. 11.1, har hver af parterne ret til helt eller delvist at hæve aftalen for så vidt angår leverancer, som skulle have fundet sted under det pågældende tidsrum. 

11.3 Den part, som vil påberåbe sig ret i henhold til ovenstående, skal uopsætteligt skriftligt give den anden part meddelelse herom. 

 

12 Ansvarsfraskrivelse 

12.1 Ovennævnte punkter indeholder bestemmelser, efter hvilke Brørup Elektro fraskriver sig et ansvar. Køber bør selv tegne forsikring i det omfang, køber ønsker at sikre sig mod sådanne tab, eller køber må indregne risikoen for tab i sin avance. 

 

13 Lovvalg, værneting og generelt 

13.1 Nærværende betingelser er underlagt dansk lov og værneting.

13.2 Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal forsøges løst gennem forhandling. Hvis det ikke på denne måde lykkes parterne, at finde en mindelig løsning på tvisten, er enhver af parterne berettigede til at indbringe sagen retten på det sted, hvor Brørup Elektro har sit forretningsmæssige hjemsted. 

 

Brørup, den 1. januar 2020